Viazači bremien

                                  

Výchova a vzdelávanie viazačov bremien 

Samostatne viazať a zavesovať bremená na nosné orgány zdvíhacích zariadení môžu len osoby duševne a telesne spôsobilé, staršie ako 18 rokov, vyškolené a prakticky zaučené, tzn. majúce viazačský preukaz — viazači

Zabezpečujeme:

  • Základné kurzy viazačov bremien
  • Opakované školenia (1 x za 12mesiacov)
  • Aktualizačnú odbornú prípravu (min. 1 x za 5 rokov)

V vmysle zák. 124/2006 Zz  Vyhl. 508/2009 Z.z §17 ods.2a STN 27 0143 môže prácu viazača bremien vykonávať iba pracovník oboznámený s predpismu pre viazanie a zavesovanie bremien vlastniaci preukaz "viazača bremien"

Vydať preukaz viazača bremien môže iba akreditované vzdelávacie stredisko

 

Rozsah základného kurzu je daný Vyhl. 356/2007 Z.z. - 35 hodín

Predpoklady pre zaradenie do kurzu

V zmysle zákona 124/2006 Z.z. § 16 ods. 2 je podmienkou vydania preukazu a tým aj

zaradenia do kurzu je :
a, vek 18 rokov
b, zdravotná spôsobilosť podľa osobitného predpisu

Výhoda pre Vás :

Kurzy  vrátane skúšok na  uvedené činnosti

zabezpečujeme aj vo Vaších priestoroch .