Obsluha tlakových zariadení

Kurzy odbornej spôsobilosti v zmysle vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z.

Kurz obsluhy tlakových zariadení je určený na oboznámenie uchádzača s bezpečnostnotechnickými požiadavkami pre obsluhu tlakových zariadení a overenie vedomosti.

Do základného kurzu môže byť zaradený uchádzač starší ako 18 rokov, ktorý pri nástupe do kurzu doloží :

  1. prihlášku do kurzu
  2. lekárske potvrdenie o duševnej a telesnej spôsobilosti