Obsluha kolesových a pásových vyvážacích súprav                                          na drevo a drevné sortimenty

  Žiadosť do kurzu na oblsuhu kolesových a pásových vyvážacích súprav.pdf (559231)

  

 

Sústreďovanie dreva vývoznými súpravami  v súčastnosti má stúpajúci charakter. Vývozné súpravy vyvážajú drevo a drevné sortimenty prevažne z lokality peň na odvozné miesto.

Zámerom kurzu pre obsluhu vyvážacích súprav na drevo a drevné sortimenty  je oboznámenie s problematikou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Uchádzači sa oboznámia s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, všeobecnými zásadami bezpečnej práce s lesníckymi strojmi a zariadeniami, s obsluhou, prevádzkou, údržbou, kontrolou a prehliadkami.

Po úspešnom ukončení kurzu účastník dostane písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Doba trvania kurzu je 16 vyučovacích hodín.

Účastník kurzu musí mať: