Obsluha vysokozdvižných vozíkov

Kurzy a skúšky odbornej spôsobilosti v zmysle STN ISO 3691 + Amd 1 ( 26 8811 )

Do základného kurzu môže byť zaradená osoba staršia ako 18 rokov, ktorá do kurzu doloží :

  1. prihlášku na skúšku
  2. lekárske potvrdenie o duševnej a telesnej spôsobilosti
  3. pre riadenie manipulačného vozíka v cestnej premávke musí byť uchádzač držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B

Súčasťou kurzu je skúška odbornej spôsobilosti a následne podmienené vydanie preukazu VZV.

Motorové vozíky (obsluha) - základný kurz

Kurz je určený pre obsluhu elektrických vozíkov, resp. vozíkov so spaľovacím motorom, ručne vedených, resp. volantovo  riadených motorových vozíkov (nízkozdvižných, resp. vysokozdvižných), podľa požiadaviek objednávateľa. Pri obsluhe motorového vozíka nad 5 ton je požiadavky vlastniť vodičský preukaz. Pre zaradenie do kurzu je podmienka preukázania zdravotnej spôsobilosti pre obsluhovateľa motor. vozíka (nie staršia ako 6 mesiacov) + 1 fotografia 3,5 x 3,5 cm (ako na vodičský preukaz). 

OPAKOVANÉ ŠKOLENIE = 1 x za 24mesiacov

Aktualizačná odborná príprava = 1 x za 5 rokov