Ručné motorové reťazové píly

   Žiadosť na obsluhu Ručnej Motorovej Reaťzovej Píly (RMRP) na ťažbu dreva.pdf (559659)

   Žiadosť na obsluhu Ručnej Motorovej Reaťzovej Píly (RMRP) na inú činnosť.pdf (559312)

 

Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti ako pri ťažbe dreva – kurz je určený pre frekventantov, ktorí majú záujem získať ucelený súhrn vedomostí a praktických zručností týkajúcich sa práce s ručnou motorovou reťazovou pílou ( RMRP )
    Záujemcovia musia splniť tieto kritériá:
•    pred absolvovaním kurzu dovŕšia vek 18 rokov,
•    preukážu potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti.  

  

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pilčík práca

 

Teoretická časť s osobitným zameraním na inú činnosť ako ťažbu dreva v rozsahu teórie 16 hodín na:
•    problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci potrebnú na obsluhu ručných motorových reťazových píl upravenú právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a všeobecné zásady bezpečnej práce s ručnými motorovými reťazovými pílami,

Praktická časť v rozsahu 8 hodín so zameraním na:
•    technologické postupy,
•    kontrolu, prehliadky a skúšky ručných motorových reťazových píl,
•    zásady poskytovania prvej pomoci.
Spôsob záverečného overovania vedomostí: podľa § 3 vrátane vykonania skúšky z praktickej časti podľa vyhl. 356/2007 Z. z.
Frekventant ku skúške preloží prihlášku, potvrdenie o duševnej a telesnej spôsobilosti
Forma skončenia: písomný doklad „Preukaz“ na obsluhu motorovej píly

celkový rozsah: 24 hod. t.j. 3 dni

 

Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva – kurz je určený pre frekventantov, ktorí majú záujem získať ucelený súhrn vedomostí a praktických zručností týkajúcich sa práce s ručnou motorovou reťazovou pílou ( RMRP )
    Záujemcovia musia splniť tieto kritériá:
•    pred absolvovaním kurzu dovŕšia vek 18 rokov
•    preukážu potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti

 

Teoretická časť s osobitným zameraním na ťažbu dreva v rozsahu teórie 24 hodín na:
•    problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci potrebnú na obsluhu ručných motorových reťazových píl pri ťažbe dreva upravenú právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a všeobecné zásady bezpečnej práce s ručnými motorovými reťazovými pílami,

Praktická časť v rozsahu 40 hodín so zameraním na:
•    technologické postupy pri ťažbe a manipulácii dreva,
•    kontrolu, prehliadky a skúšky ručných motorových reťazových píl,
•    zásady poskytovania prvej pomoci.
- zvislé a kombinované rezy,
- odvetvovanie,
- ťažbu dreva v poraste,
- manipuláciu s drevnou hmotou,

Spôsob záverečného overovania vedomostí: podľa § 3 vrátane vykonania skúšky z praktickej časti podľa vyhl. 356/2007 Z. z.
Frekventant ku skúške preloží prihlášku, potvrdenie o duševnej a telesnej spôsobilosti.
Forma skončenia: písomný doklad „Preukaz“ na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva.

celkový rozsah: 64 hod. t.j. 8 dni

Periodické preškolenie (každé dva roky)
Aktualizačná odborná príprava (každých päť rokov) 

 

Kurz obsluhy MRP pri inej činnosti (základný)

Obsluhy motorovej reťazovej píly pri inej činnosti ako spilovaní, odvetvovaní a manipulácii s drevom pri ťažbe. Napr. stavba krovu, stolárska činnosť a iné.

Uchádzač musí mať dovŕšený vek 18 rokov a musí byť zdravotne spôsobilý. 

Obsahom kurzu je v teoretickej časti vysvetliť:

·         problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s motorovou pílou upravenú právnymi predpismi
a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

·         pracovné postupy pri iných činnostiach ako pri ťažbe dreva,

·         kontrolu a údržbu motorovej píly vrátane údržby rezacej časti,

·         zásady poskytovania prvej pomoci,

Obsahom kurzu je i praktická časť.   

Doba trvania kurzu je 24 hod., v teoretickej časti 16 hod. a na praktickú časť 8 hod.

Teoretická časť kurzu končí písomnou skúškou, formou testu. Praktická časť končí praktickou skúškou.

Po úspešnom zvládnutí skúšok je uchádzačovi vydaný preukaz na obsluhu v danom rozsahu.

 

Opakované školenie obsluhy motorovej reťazovej píly pri inej činnosti

Opakovaného školenia je potrebné sa zúčastniť v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 každé 2 roky.

Doba trvania opakovaného školenia je 8 hod. a počas tohto školenia je pripomenutá teoretická časť zo základného kurzu.

Po absolvovaní opakovaného školenia je v preukaze vyznačená účasť na tomto školení.

 

Aktualizačná odborná príprava obsluhy motorovej reťazovej píly pri inej činnosti

Vykonáva sa každých 5 rokov.

Obsahom aktualizačnej odbornej prípravy je:

·         zmeny v požiadavkách o základného kurzu

·         aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci s motorovou pri inej činnosti.

Doba trvania je 4 hodiny a účasť na aktualizačnej odbornej príprave sa vyznačí v preukaze.