Ručné motorové reťazové píly

Žiadosť na obsluhu Ručnej Motorovej Reťazovej Píly (RMRP) na ťažbu dreva-10.2.pdf (546,4 kB)

Žiadosť na obsluhu Ručnej Motorovej Reťazovej Píly (RMRP) na inú činnosť pri inej činnosti -10.3.pdf (546 kB)

 
 

Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti ako pri ťažbe dreva – kurz je určený pre frekventantov, ktorí majú záujem získať ucelený súhrn vedomostí a praktických zručností týkajúcich sa práce s ručnou motorovou reťazovou pílou ( RMRP )

    Záujemcovia musia splniť tieto kritériá:
•    pred absolvovaním kurzu dovŕšia vek 18 rokov,
•    preukážu potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti.  

  

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pilčík práca

 

Teoretická časť s osobitným zameraním na inú činnosť ako ťažbu dreva v rozsahu teórie 16 hodín na:
•    problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci potrebnú na obsluhu ručných motorových reťazových píl upravenú právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a všeobecné zásady bezpečnej práce s ručnými motorovými reťazovými pílami,

Praktická časť v rozsahu 8 hodín so zameraním na:
•    technologické postupy,
•    kontrolu, prehliadky a skúšky ručných motorových reťazových píl,
•    zásady poskytovania prvej pomoci.
Spôsob záverečného overovania vedomostí: podľa § 3 vrátane vykonania skúšky z praktickej časti podľa vyhl. 356/2007 Z. z.
Frekventant ku skúške preloží prihlášku, potvrdenie o duševnej a telesnej spôsobilosti
Forma skončenia: písomný doklad „Preukaz“ na obsluhu motorovej píly

celkový rozsah: 24 hod. t.j. 3 dni

 

Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva – kurz je určený pre frekventantov, ktorí majú záujem získať ucelený súhrn vedomostí a praktických zručností týkajúcich sa práce s ručnou motorovou reťazovou pílou ( RMRP )
    Záujemcovia musia splniť tieto kritériá:
•    pred absolvovaním kurzu dovŕšia vek 18 rokov
•    preukážu potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti

 

Teoretická časť s osobitným zameraním na ťažbu dreva v rozsahu teórie 24 hodín na:
•    problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci potrebnú na obsluhu ručných motorových reťazových píl pri ťažbe dreva upravenú právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a všeobecné zásady bezpečnej práce s ručnými motorovými reťazovými pílami,

Praktická časť v rozsahu 40 hodín so zameraním na:
•    technologické postupy pri ťažbe a manipulácii dreva,
•    kontrolu, prehliadky a skúšky ručných motorových reťazových píl,
•    zásady poskytovania prvej pomoci.
- zvislé a kombinované rezy,
- odvetvovanie,
- ťažbu dreva v poraste,
- manipuláciu s drevnou hmotou,

Spôsob záverečného overovania vedomostí: podľa § 3 vrátane vykonania skúšky z praktickej časti podľa vyhl. 356/2007 Z. z.
Frekventant ku skúške preloží prihlášku, potvrdenie o duševnej a telesnej spôsobilosti.
Forma skončenia: písomný doklad „Preukaz“ na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva.

celkový rozsah: 64 hod. t.j. 8 dni

Periodické preškolenie (každé dva roky)
Aktualizačná odborná príprava (každých päť rokov) 

 

Kurz obsluhy MRP pri inej činnosti (základný)

Obsluhy motorovej reťazovej píly pri inej činnosti ako spilovaní, odvetvovaní a manipulácii s drevom pri ťažbe. Napr. stavba krovu, stolárska činnosť a iné.

Uchádzač musí mať dovŕšený vek 18 rokov a musí byť zdravotne spôsobilý. 

Obsahom kurzu je v teoretickej časti vysvetliť:

·         problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s motorovou pílou upravenú právnymi predpismi
a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

·         pracovné postupy pri iných činnostiach ako pri ťažbe dreva,

·         kontrolu a údržbu motorovej píly vrátane údržby rezacej časti,

·         zásady poskytovania prvej pomoci,

Obsahom kurzu je i praktická časť.   

Doba trvania kurzu je 24 hod., v teoretickej časti 16 hod. a na praktickú časť 8 hod.

Teoretická časť kurzu končí písomnou skúškou, formou testu. Praktická časť končí praktickou skúškou.

Po úspešnom zvládnutí skúšok je uchádzačovi vydaný preukaz na obsluhu v danom rozsahu.

 

Opakované školenie obsluhy motorovej reťazovej píly pri inej činnosti

Opakovaného školenia je potrebné sa zúčastniť v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 každé 2 roky.

Doba trvania opakovaného školenia je 8 hod. a počas tohto školenia je pripomenutá teoretická časť zo základného kurzu.

Po absolvovaní opakovaného školenia je v preukaze vyznačená účasť na tomto školení.

 

Aktualizačná odborná príprava obsluhy motorovej reťazovej píly pri inej činnosti

Vykonáva sa každých 5 rokov.

Obsahom aktualizačnej odbornej prípravy je:

·         zmeny v požiadavkách o základného kurzu

·         aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci s motorovou pri inej činnosti.

Doba trvania je 4 hodiny a účasť na aktualizačnej odbornej príprave sa vyznačí v preukaze.